การตัดจีวรการทำจีวรของวัดบึงแสนสุข [How to]

ชุดผ้าไตรจีวร

โปรแกรช่วยการคำนวณการตัดเย็บผ้าไตรจีวร (ขั้นทดลองใช้)

ตั้งแต่ท่านพระอาจารย์ สุพจน์ เตชธัมโม ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ปี 2536 เป็นต้นมา ท่านได้ฝึกสอนพระภิกษุ สามเณร ให้รู้จักทำ บริขาร ใช้เอง เพื่อให้พระเณรได้รู้จักการทำและการดูแลรักษาบริขารอย่างถูกวิธี และมีความรู้สึกผูกพันสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นด้วยมือเมื่อพระเณรมีความชำนาญมากขึ้น ท่านจึงได้ขยายความรู้ในการตัดผ้าไตรจีวรออกไปสู่ญาติโยมรอบๆวัดโดยการเชิญชวนญาติโยมเข้ามาศึกษาการตัดเย็บผ้าไตรจีวร เมื่อญาติโยมที่มีความชำนาญในการเย็บผ้าอยู่แล้วจึงสามารถเรียนรู้ได้เร็ว จึงได้รวบรวมทุนและอาสาสมัครตัดผ้าจีวรเพื่อไปถวายพระเถระผู้ใหญ่ในแทบภาคอีสาน นับเป็นสิบชุด

เมื่อพระอาจารย์หัสคม สีแสด ย้ายลงมาช่วยงานอยู่ที่วัดบึงแสนสุข ท่านเป็นผู้มีความชำนาญในการตัดผ้าไตรจีวร อย่างที่เรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ การตัดผ้าไตรจีวรของวัดบึงแสนสุขก็พัฒนาในระดับฝีมือที่สูงขึ้นจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้่างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ จนพระเถระผู้ใหญ่บอกกันต่อๆไปว่าหากต้องการจะเรียนตัดผ้าไตรจีวรให้ไปเรียนกับพระอาจารย์ หัสคม อีกทั้งท่านเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะเป็นอย่างมาก ท่านได้ตัดผ้าไตรจีวรถวายครูบาอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศไม่่ต่ำกว่า 500 ผืน และยังมีการทำ การฝึกสอนให้กับคนใหม่อย่างต่อเนื่อง

จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการตัดเย็บผ้าไตรจีวร โดยจะแบ่งการอธิบายออกเป็นสามส่วนได้แก่

ในแต่ละส่วนจะอธิบายตั้งแต่การเลือกผ้า การคำนวน การวัด การขีด การตัด การเย็บ ตลอดจนไปถึงการย้อม อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดเย็บไตรจีวร อย่างละเอียดเท่าที่จะทำได้ คาดว่าจะสามารถนำไปใช้เป็นตำราอ้างอิงในการตัดเย็บผ้าไตรจีวรได้

การทำผ้าจีวร

การเลือกผ้า

จีวร ผ้าที่เหมาะต่อการตัดจีวรควรเป็นผ้าไม่หนามาก เช่นผ้าป่านมัสลิน ผ้าลีนิน หรือป่านอินเดียเป็นต้น

20120909-064216.jpg

ส่วนต่างๆ ของจีวร

การกะขนาดขนาดผ้า

ด้านกว้าง : วิธีการกะขนาดจีวรให้เท่ากับตัวผู้ใส่สูตรของวัดบึงแสนสุขจะมีวิธีกะขนาดดังนี้
ด้านสูงให้เจ้าของจีวรจับตลับเมตร สายวัด หรือเชือกให้ยกแขนขึ้นด้านบนให้สูงทีสุด แล้ววัดขนาดจากตำแหน่งที่จับ ถึงตำแหน่งหนึ่งผ่ามือขึ้นมาครึ่งแข้ง ขนาดที่ได้ได้จะนำมาคำนวนต่อไป

20120909-061455.jpg

การกะขนาดผ้าด้านกว้าง

ด้านยาว : ให้ผู้ต้องการจีวรยืนตัวตรงเท้าชิด จะใช้สายวัดหรือเชือกทบครึ่ง คล้องคอของผู้ต้องการจีวร ปล่อยให้ปลายเชือกทั้งสองด้านแตะพื้นพอดี แลัววัดดูความยาวของเชือกนั่นคือขนาดความยาวของจีวรที่เหมาะกับตัว

การกะขนาดผ้าด้านส่วนสูง

การคำนวนผ้าเพื่อตัด

ก่อนอื่นเราต้องดูลักษณะของผ้าที่มีว่าเป็นผ้าหน้ากว้างเท่าไร ควรจะแบ่งการตัดออกเป็นกี่ขัณฑ์ โดยปกติแล้วถ้าผ้ากว้างน้อยกว่า 115 ซม ถือว่าเป็นผ้าหน้าแคบ

การหาคำนวณหาค่าผ้าหดในการย้อม

จากนั้นจะคำนวณหาส่วนหดในการเย็บย้อม ซึ่งมีวิธีหาดังนี้ คือ

1.ตัดผ้าแต่ละด้านเป็นริ้วยาว 110 เซ็นติเมตร กว้างประมาณ 2.5 เซ็นติเมตร ขีดหัวท้ายในระหว่างผ้าด้วยปากกาลูกลื่นที่ซักไม่ออก ให้มีระยะห่าง 100 เซ็นติเมตร
2.ทำสัญญาลักษณ์ ว่าผ้าด้านไหนให้ชัดเจน เพราะผ้าส่วนกว้างกับส่วนยาวจะหดไม่เท่ากัน
3.นำผ้านั้นไปต้มในน้ำเดือด 15 นาที หรือจะให้ได้ค่าที่แน่นอนกว่าก็ใช้วิธีการย้อม
4.ผึ่งหรือ รีดผ้าให้แห้ง
5.วัดดูว่าผ้าหดไปกี่เซ็นติเมตร เมื่อเทียบกับค่าก่อนการทดลอง ค่าที่ได้ตรงนี้เรียกว่า “ค่าผ้าหดในการย้อม” มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณเวลาคำนวนเพิ่มความยาวผ้าในการตัด

ตัวอย่างการตัดผ้าในการการทดลองหาค่าผ้าหด

การกะขนาดขนาดผ้า

สูตรการคำนวณ
[ค่าผ้าหดในการย้อม = ความยาวของผ้าก่อนการทดลอง – ความยาวผ้าหลังการทดลอง (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์)]

ตัวอย่าง 1

ขีดเส้นจัตุรัสขนาด 100 ซม. เมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ววัดได้ว่า
หน้าผ้าด้านยาวเหลือ 98 ซม. แสดงว่า ผ้าหดไป 2 เปอร์เซ็นต์
หน้าผ้าด้านกว้างเหลือ 96 ซม. แสดงว่า ผ้าหดไป 4 เปอร์เซ็นต์

ค่าที่ได้นี้จะนำไปคำนวณส่วนหดของผ้าทั้งหมด

การคำนวนหาค่าผ้าหดในการเย็บ

ในการเย็บหากเป็นผ้าชิ้นเดียว เราจะพับตรงเส้นเพื่อเย็บให้เป็นตะเข็บ สำหรับคำศัพท์ที่วัดบึงแสนสุขใช้เราจะเรียกว่า “กระดูก” หากเป็นผ้าสองชิ้นเราจะเข้าผ้าให้เป็นกระดูก ต่อจากนั้นถึงเย็บรอบที่สองเพื่อทำการล้มกระดูก เพื่อให้ผ้าที่พับหรือต่อแข็งแรง ในการพับเย็บจะเสียความยาวผ้าไปประมาณ 0.5 ซม. ส่วนในการต่อผ้าจะเสียความยาวผ้าไปประมาณ 0.7 ซม.

ผ้าจะเสียความยาวไปอีกในการพับเพื่อเย็บขอบผ้า หรือศัพท์ทีวัดบึงแสนสุขใช้เรียกว่า อนุวาต จะเสียไปประมาณด้านละ 0.5- 1 ซม. (ในรายงานฉบับนี้จะใช้ 1 ซม.)

ค่าของการเย็บกระดูก และ ค่าพับเพื่อเย็บเข้าอนุวาต จะนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าของ “ผ้าที่หดในการเย็บ” มีขนาดเท่าไร สรุปเป็นสูตร์ได้ดังนี้คือ

วิิธีคำนวณ

ซึ่งสามารถแทนค่าต่างๆ ได้ดังนี้

ค่าผ้าหดในการเย็บ-ย้อม

แยกได้ดังนี้ คือ
1.ค่าพับอนุวาตทั้งสองด้าน ด้านละ 1 ซม หรือเล็กว่าตามความชำนาญในการเย็บ
2.ขนาดอนุวาตทั้งสองด้าน ด้านละอย่างน้อย 16 ซม (ใหญ่เล็กกว่านี้ตามต้องการ)
3.ขนาดการหดเวลาเย็บกุสิและต่อผ้า ผ้าจะหดประมาณ 0.5 ซม. ต่อหนึ่งเส้นของการพับเย็บ และประมาณ0.7 ซม เย็บต่อหนึ่งเส้นการต่อ
4.ขนาดการหดเวลาซัก หรือย้อม หาได้จากการหาอัตราการหดของผ้า ด้วยการต้มและรีด ก่อนทำการตัด

1.จำนวนของกุสิ กุสิคือช่องรอยต่อระหว่างขัณฑ์ ทางด้านยาว ดังนั้นกุสิจะมีน้อยกว่าจำนวนขัณฑ์ อยู่ 1 เสมอ ตัวอย่าง หากสบงมี 5 ขัณฑ์ ก็จะมีกุสิ อยู่ 4 และ จีวร 9 ขัณฑ์ ก็จะมีกุสิอยู่ 8
2.ขนาดจีวรที่ต้องการ คือขนาดที่เราได้วัด ดังแสดงในวิธีกะผ้า
3.จำนวนขัณฑ์ คือ จำนวนของตอนของผ้าที่เราต้องการ ตามที่นิยมทำทีวัดบึงแสนสุข และวัดทั่วๆ ไป สบงจะมีจำนวน 5 ขัณฑ์ จีวรและสังฆาฎินิยม 9 จะมากว่านี้ก็ได้ แต่ต้องเป็นจำนวนคี่

ในการคำนวณหาค่าของ มณฑล เราจะแยกทำทีละส่วนคือ ส่วนด้านยาว และ ส่วนด้านสูง

ส่วนด้านยาว
การคำนวนหาค่า มณฑล แทนค่าตามสูตรได้ดังนี้

ค่าความกว้างของมณฑลในส่วนด้านยาว ที่ได้ก็คือ 30.2 ซม. ในการตัดผ้าจริงๆ เราอาจจะปัดเลขทศนิยมให้เป็น 30 เพื่อความสะดวกในการตัด

ส่วนด้านสูง
การคำนวนหาค่า มณฑล แทนค่าตามสูตรได้ดังนี้

ค่าความกว้างของมณฑลในส่วนด้านสูง ที่ได้ก็คือ 56 ซม. ในการตัดผ้าจริงๆ หากมีทศนิยม เราอาจจะปัดเลขทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

เมื่อได้ค่าของทั้งสองส่วนออกมาแล้วจะเขียนออกเป็นสัญญาลักษณ์ได้ว่า ต้องการตัดจีวรขนาด 30 x 56 ก็จะเป็นที่เข้าใจในผู้ตัดเย็บจีวรของวัดบึงแสนสุขว่า ต้องวัดมณฑลด้านกว้ง 30 ซม. ด้านยาว 56 ซม.

การขีดผ้าเพื่อตัด

เมื่อได้ขนาดความยาวและสูงของ มณฑลแล้ว จะอธิบายวิธีการตัดผ้าต่อไป ในการตัดผ้านี้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์
1.พื้นที่เรียบกว้างขนาด 3 เมตรขึ้นไป ยาวอย่างน้อย 5 เมตร อยู่ในห้องที่ลมสงบ
2.ไม้ขีดอลูมินั่ม ยาว 4.5 เมตรหนึ่งอัน 2.5 เมตร หนึ่งอัน (สองอย่างนี้ไม่ต้องมีเส้นกำหนดขนาด) ไม้บรรทัด 60 ซม. หนึ่งอัน
3.ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน
4.กรรไกรตัดผ้าชนิดดี
5.ตลับเมตร หรือ สายวัด

วิธีการขีดผ้า
1.ปูผ้าให้เรียบ
2.จัดริมผ้าด้านยาวให้ได้เส้นตรง (เท่าที่ทำได้) ทำได้ด้วยการขีดเส้นขอบที่ริมผ้า เพื่อตัดส่วนที่แข็งของผ้าออก
3.วัดหน้าผ้าด้านกว้างให้ได้ฉาก ทำได้ด้วยการพับผ้าให้ได้มุมฉากแล้วขีดเส้นเพื่อขลิบหัวผ้า
4.แทนค่าการวัดลงในแผ่นผ้า

วิธีการวัด และแทนค่าลงในแผ่นผ้า
1.หน้าผ้าด้านยาวเพื่อใช้เป็นส่วนสูงของจีวร
2.ส่วนสูงของจีวรจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เริ่มวัดจากเส้นขลิบหัวผ้า

ส่วนที่ 1
1.วัดจากเส้นขลิบหัวผ้าไป 16 ซม. (ขนาดอนุวาต) เพื่อกำหนดอนุวาต จุดหมายไว้
2.วัดจากจุดก่อน 56 ซม. (ความกว้างมณฑล) เพื่อกำหนดความสูง อัฑฒมณฑล

ส่วนทีี 2
1.วัดจากจุดก่อน 6 ซม. (ความกว้างกุสิ) แล้วจุดไว้ เพื่อใช้เป็นอัฑฒกุสิ
2.วัดจากจุดก่อน 56ซม. เพื่อกำหนดความสูง มณฑล
3.วัดจากจุดก่อน 6 ซม. แล้วจุดไว้ เพื่อใช้เป็นอัฑฒกุสิ

ส่วนที่ 3
1.วัดจากจุดก่อน 56 ซม. เพื่อกำหนดความสูง มณฑล
2.วัดจากจุดก่อนไป 16 ซม. เพื่อกำหนดอนุวาต แล้วจุดไว้

เมื่อวัดเสร็จแล้วให้ขีดเส้น เพื่อกำหนดเป็นเส้นตัด หากพื้นที่ในการตัดยาวพอเราอาจะทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ 2หรือ 3 ครั้งได้ในคราวเดียว

หมายเหตุ:หน้าผ้าด้านกว้างเพื่อใช้เป็นส่วนยาวของจีวร ขนาดความกว้างของหน้าผ้าโดยทั่วไป จะวัดได้ครั้งละ 3 ขัณฑ์ แยกออกได้เป็น 3 ชิ้น อาจจะมีส่วนผ้าเหลือก็ให้วัดอนุวาตที่จะมาทาบขนาด 18 ซม. ไว้เพื่อประหยัดผ้า

มีวิธีการดังนี้ วัดจากริมเข้าไปประมาณ 0.5 ซม. แล้วขีด เพื่อขลิบส่วนที่แข็งของผ้าออก และได้เส้นตรงเพื่อเป็นเส้นเริ่มในการวัด

ชิ้นที่ 1 ประกอบด้วย ขัณฑ์ที่ 1-3

ขัณฑ์ที่ 1
1.วัดจากริมผ้าเข้าไป 16 ซม. จุดหมายไว้ เพื่อกำหนดอนุวาต
2.วัดความกว้างของมณฑล30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้

ขัณฑ์ที่ 2
1.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา
2.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้

ขัณฑ์ที่ 3
1.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา
2.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้

ชิ้นที่ 2 ประกอบด้วยขัณฑ์ 4-6

ขัณฑ์ที่ 4
1.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา
2.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้

ขัณฑ์ที่ 5
1.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา
2.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้
3.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา
4.สังเกตุได้ว่า ขัณฑ์ที่ 5 นี้ จะมีกุสิสองอัน เพราะเป็นขัณฑ์กลาง

ขัณฑ์ที่ 6
1.วัดความกว้างของมณฑล 30ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้
2.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา

ชิ้นที่ 3 ประกอบด้วยขัณฑ์ 7-9

ขัณฑ์ที่ 7
1.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้
2.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา

ขัณฑ์ที่ 8
1.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้
2.วัดความกว้างของกุสิ 6 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา

ขัณฑ์ที่ 9
1.วัดความกว้างของมณฑล 30 ซม. เริ่มจากจุดในข้อที่ผ่านมา จุดหมายไว้
2.วัดความกว้างของอนุวาต 16 ซม. เร่ิมจากจุดในข้อที่ผ่านมา

ข้อควรสังเกตุ ขัณฑ์ 1 และ 9, 2 และ 8, 3 และ7, 4 และ 6 มีเส้นตำแหน่งเดียวกัน หากปะกบเข้าหากัน ส่วนขัฑณ์ที่ 5 จะไม่เหมือนขัณฑ์อื่นๆ และมีกุสิสองอัน เคล็ดนี้สามารถนำไปใช้กับการตัดสังฆาฏิทีมีสองชั้นได้เป็นอย่างดี

การขีด

เมื่อได้จุดบนแผ่นผ้าทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขีด เรามีลำดับการขีดดังนี้

ขัณฑ์ 1-3
1.ขีดเส้นตัดของขัณฑ์ 1 ตามแนวยาวของผ้า
2.ขีดเส้นตัดของขัณฑ์ 2 ตามแนวยาวของผ้า
3.ขีดเส้นตัดของขัณฑ์ 3 ตามแนวยาวของผ้า
4.ขีดเส้นอัฑฒกุสิ บน-ล่าง ขัณฑ์ 1 และ 3 ตามแนวขวางของผ้า (เพราะอยู่ในแนวเดียวกัน)
5.ขีดเส้นอัฑฒกุสิ บนล่าง ขัณฑ์ 2 ตามแนวขวางของผ้า
6.เส้นอนุวาตไม่จำเป็นต้องขีด
7.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 2 ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ
8.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 3ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ

ขัณฑ์ 4-6
1.ขีดเส้นตัดขัณฑ์ที่ 4 ตามแนวยาวของผ้า
2.ขีดเส้นตัดขัณฑ์ที่ 5 ทั้งสองเส้น ตามแนวยาวของผ้า
3.ขีดเส้นตัดขัณฑ์ที่ 6 ตามแนวยาวของผ้า
4.ขีดเส้นอัฑฒกุสิ บน-ล่าง ขัณฑ์ 5 ตามแนวขวางของผ้า
5.ขีดเส้นอัฑฒกุสิ บน-ล่าง ขัณฑ์ 4 และ 6 ตามแนวขวางของผ้า (เพราะอยู่ในแนวเดียวกัน)
6.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 4 ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ
7.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 5 ทั้งสองเส้น ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ
8.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 6 ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ

ขัณฑ์ 7-9
1.ขีดเส้นตัดของขัณฑ์ 7 ตามแนวยาวของผ้า
2.ขีดเส้นตัดของขัณฑ์ 8 ตามแนวยาวของผ้า
3.ขีดเส้นตัดของขัณฑ์ 9 ตามแนวยาวของผ้า
4.ขีดเส้นอัฑฒกุสิที่เป็นเส้นคู่ ขัณฑ์ 7 และ 9 ตามแนวขวางของผ้า (เพราะอยู่ในแนวเดียวกัน)
5.ขีดเส้นอัฑฒกุสิที่เป็นเส้นคู่ ขัณฑ์ 8 ตามแนวขวางของผ้า
6.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 7 ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ
7.ขีดเส้นกุสิ (เส้นขาด) ที่ขนานกับเส้นตัด ของขัณฑ์ ที่ 9ตามแนวยาวของผ้า ไม่ให้ข้ามเส้นอัฑฒกุสิ
8.เส้นอนุวาตไม่จำเป็นต้องขีด

การตัด

ด้านขวาง

ตัดเส้นที่บอกตำแหน่งความสูงของผ้า ทุกเส้น

ด้านยาว

1.ตัดเส้นริมผ้า
2.ตัดเส้นตัดของขัณฑ์ที่ 3 และขัณฑ์ที่ 7 หรือจะตัดเส้นตัดทุกๆ เส้นก็ได้ แต่จะลำบากในการต่อกระดูก

การเย็บ

การเย็บเป็นขั้นตอนที่อาศัยความชำนาญ หากสามารถกระดูกให้เล็กได้รอยต่อระหวางเส้นต่างๆ ก็จะสวยงาม กระดูกที่สวยจะพับเย็บประมาณไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ต้องเย็บตามลำดับดังนี้

1.เย็บเส้นกุสิ (เส้นขาด) ตามแนวยาวของผ้า ให้เป็นกระดูก แล้วล้มกระดูก ทุกเส้น (เย็บครั้งที่สอง)
2.เย็บเส้นอัฑฒกุสิ (ตามแนวขวางของผ้า) ให้เป็นกระดูก แล้วล้มกระดูก ทุกเส้น (เย็บครั้งที่สอง)
3.เย็บเส้นตัด ที่อยู่ขนานกับเส้นกุสิ (เส้นขาด) ทุกเส้น แล้วล้มกระดูก
4.เย็บเส้นต่อกระดูกสำหรับชิ้นที่ต้องต่อผ้า เช่นขัณฑ์ 3-4, ขัณฑ์ 6-7

การขึ้นกระดูกผ้า

ตัวอย่างการขึ้นเย็บกระดูกผ้า

การเย็บขึ้นกระดูกผ้า

ตัวอย่างการเย็บขึ้นกระดูกผ้า

การเย็บล้มกระดูกผ้า

ตัวอย่างเย็บการล้มกระดูก

การเย็บล้มกระดูกผ้า

ตัวอย่างการเย็บล้มกระดูก

ขั้นตอนการเย็บ
โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

ขัณฑ์ที่ 1
1.เย็บกระดูกเส้นอัฑฒกุสิเส้นบน ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
2.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกไปทางด้านอัฑฒมณฑล (ด้านบน) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นอัฑฒกุสินูนขึ้นมา
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิกุสิเส้นล่าง ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
4.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกไปทางมณฑล (ด้านล่าง) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นมา

ขัณฑ์ที่ 2-4
1.เย็บกระดูกเส้นกุสิหยุดย้ำหัวเข็มตรงเส้นอัฑฒกุสิด้านบน แล้วข้ามเส้นอัฑฒกุสิด้านล่างไปเย็บเส้นกุสิต่อ อย่าลืมย้ำหัวผ้าทุกครั้ง
2.พับกระดูกมาทางมณฑล แล้วล้มกระดูก จะสังเกตุเห็นกุสินูนขึ้น
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิด้านบน
4.พับกระดูกอัฑฒกุสิไปทางด้านบน เย็บล้มกระดูก
5.เย็บกระดูกด้านล่าง
6.พับกระดูกอัฑฒกุสิมาทางด้านล่าง เย็บล้มกระดูก อัฑฒกุสิจะนูนขึ้นคล้ายคันนา
7.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ ยกเว้นขัณฑ์ที่ 3 รอเย็บตอนต่อผ้า
8.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกมาทางชายผ้า (อนุวาต) จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นเป็นคันนา และปิดรอยเย็บของเส้นอัฑฒกุสิ

ขัณฑ์ที่ 5
ขัณฑ์นี้จะพิเศษตรงที่มีกุสิ 2 อัน และอีกข้อสังเกตุ จะเห็นอัฑฒกุสิผ่ากลางกุสิ มีขั้นตอนการเย็บดังนี้
1.เย็บกระดูกเส้นกุสิหยุดย้ำหัวเข็มตรงเส้นอัฑฒกุสิด้านบน แล้วข้ามเส้นอัฑฒกุสิด้านล่างไปเย็บเส้นกุสิต่อ อย่าลืมย้ำหัวผ้าทุกครั้ง
2.พับกระดูกมาทางมณฑล แล้วล้มกระดูก จะสังเกตุเห็นกุสินูนขึ้น
3.เย็บกระดูกอัฑฒกุสิด้านบน
4.พับกระดูกขึ้นด้านบนแล้วเย็บล้มกระดูก กระดูกจะปิดรอยหัวเข็มของเส้นกุสิ
5.เย็บกระดูกอัฑฒกุสิด้านล่าง
6.พับกระดูกลงด้านล่างแล้วเย็บล้มกระดูก อัฑฒกุสิจะเป็นนูนเป็นคันนา
7.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ด้านติดขัณฑ์ 4
8.พับกระดูกมาทางขััณฑ์ 4 แล้วเย็บล้มกระดูก
9.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ด้านติดขัณฑ์ 6
10.พับกระดูกมาทางขััณฑ์ 6 แล้วเย็บล้มกระดูก

ขัณฑ์ที่ 6-8
1.เย็บกระดูกเส้นกุสิหยุดย้ำหัวเข็มตรงเส้นอัฑฒกุสิด้านบน แล้วข้ามเส้นอัฑฒกุสิด้านล่างไปเย็บเส้นกุสิต่อ อย่าลืมย้ำหัวผ้าทุกครั้ง
2.พับกระดูกมาทางมณฑล แล้วล้มกระดูก จะสังเกตุเห็นกุสินูนขึ้น
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิด้านบน
4.พับกระดูกอัฑฒกุสิไปทางด้านบน เย็บล้มกระดูก
5.เย็บกระดูกด้านล่าง
6.พับกระดูกอัฑฒกุสิมาทางด้านล่าง เย็บล้มกระดูก อัฑฒกุสิจะนูนขึ้นคล้ายคันนา
7.เย็บกระดูกเส้นตัดขัณฑ์ ยกเว้นขัณฑ์ที่ 6 รอเย็บตอนต่อผ้า
8.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกมาทางชายผ้า (อนุวาต) จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นเป็นคันนา และปิดรอยเย็บของเส้นอัฑฒกุสิ

ขัณฑ์ที่ 9
1.เย็บกระดูกเส้นอัฑฒกุสิเส้นบน ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
2.คลี่ผ้าออกล้มกระดูกไปทางด้านอัฑฒมณฑล (ด้านบน) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นอัฑฒกุสินูนขึ้นมา
3.เย็บเส้นอัฑฒกุสิกเส้นล่าง ด้วยการพับด้านบนลงมา ให้อยู่ด้านล่างเวลาเย็บ
4.คลีผ้าออกล้มกระดูกไปทางมณฑล (ด้านล่าง) แล้วเย็บล้มกระดูก จะเห็นเส้นกุสินูนขึ้นมา

การเย็บต่อผ้า
เมื่อเย็บเรียบร้อย ต่อผ้าทั้งสามส่วนเข้ากัน ล้มตะกระดูกตามแนวว่าอยู่ด้านไหน โดยมีวิธีการเย็บดังนี้

1.นำผ้าขั้นที่ต้องการให้เห็นตะเข็บ (ในตัวอย่างใช้สีน้ำตาลเพื่อให้เห็นแตกต่าง) มาซ้อนด้านบนของผ้าที่จะต่อ โดยให้เหลื่อมออกมาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (3 มิลเมตรจะสวย) แล้วพับผืนล่างห่อผืนบน ผ้าจะเป็นสามชั้น

การต่อผ้า

วางผ้าทับเหลื่อมประมาณ 3 มิลลิเมตร

การต่อผ้า

พับชิ้นล่างห่อทับจะกลายเป็นสามชั้น

2.เย็บห่างจากขอบประมาณ 2 มิลลิเมตร ตามรอยเย็บดังตัวอย่าง ระวังอย่างยิ่งว่าผืนสีขาวต้องชิดขอบที่พับ ไม่เช่นนั้นผ้าจะหลุด

การต่อผ้า

เย็บจากรอยพับประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร

การต่อผ้า

เย็บจากรอยพับประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร

3.เมื่อเย็บตลอดแล้ว ตรวจ ให้แน่ใจว่าผ้าสองผืนติดกัน ไม่มีที่หลุด
จากนั้น ขลิบส่วนที่พับหลังแนวเย็บ ทางซ้ายมือ ให้เหลือเล็กที่สุด แล้วคลี่ชิ้นล่างออกแผ่ดังภาพ

การต่อผ้า

คลี่ผ้าออกตรวจ

4.ตอนนี้ผ้าตรงบริเวณต่อจะเป็น 4 ชั้น และจะเห็นแนวเย็บที่เย็บตามขั้นที่ 2 ดังภาพ แล้วเย็บชิดด้านซ้ายมือ ให้แนวเย็บเดิมอยู่ทางขวามือ

การต่อผ้า

คลี่ผ้าออกตรวจ

5.เมื่อพลิกอีกด้านจะได้แนวตะเข็บเป็นเส้นเดียว

การต่อผ้า

ด้านที่เย็บจะเป็นสองเส้น

การต่อผ้า

พลิกอีกด้านจะเป็นแนวเย็บเส้นเดียว

หมายเหตุ: ก่อนต่อผ้ากำหนดให้แน่ใจว่าเมื่อต่อเสร็จกระดูกผ้าจะล้มไปด้าไหน

การเจียนหัวผ้า

หลังจากเย็บเสร็จแล้วจะทำการเจียนหัวผ้าเพื่อให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุด เพื่อสะดวกแก่การเข้าอนุวาต หรือชายผ้า (ขอบ) มีวิธีทำดังต่อไปนี้

1.ปูผ้าจีวรที่เย็บต่อเรียบร้อยแล้วให้เรียบ
2.ดึงตะเข็บ (กระดูก) ทุกส่วนให้ยืด ด้วยการดึงหัว-ท้ายของกระดูก ที่ทำเช่นนี้เพราะป้องกันการเจียนผ้าที่ยังไม่ยืดพอ แล้วจะได้ไม่ตกท้องช้าง (ผ้าเป็นเส้นโค้งในแต่ละขัณฑ์)

การใส่อนุวาต

ผ้าจะดูประณีตหรือไม่เพียงไร ส่วนที่สำคัญอีกที่ก็คือการใส่ขอบชายผ้า หรืออนุวาต อนุวาตที่นำมาใส่ต้องตัดตามทางผ้า หมายความว่า หากเป็นผ้าด้านขวางก็ให้ตัดด้านข้าง ผ้าที่เป็นด้านยาวก็ต้องตัดด้านยาว เหตุเพราะว่าผ้าแต่ละด้านจะหดไม่เท่ากัน

สำหรับจีวรจะตัดอนุวาตขนาด 18 ซม (เพื่อพับด้านยาวทั้งสองด้านให้เหลือขนาดจริง 16 ซม.) ยาวเท่าขนาดของจีวรทั้งสี่ด้าน

1.รีดริมจีวรทั้งสี่ด้าน ขนาด 1 ซม.
2.นำอนุวาต มาประกบ แล้วเย็บริมนอกทั้งสี่ด้าน เหลือตรงมุมผ้า ประมาณ 5 ซม. เพื่อการเข้ามุม
3.ทำมุมทั้งสี่ ให้ได้ฉาก
4.เย็บขอบอนุวาตด้านในทั้งสี่ด้าน

การเข้ารังดุม

ในพระวินัยกำหนัดไว้ว่าจีวรต้องมี ลูกดุม และรังดุม เพื่อช่วยในการห่มผ้าให้เป็นปริมณฑล ไม่หลุด ไม่เวิกให้เห็นส่วนที่ไม่ควรเห็น การเข้ารังดุมจะเข้่าส่วนคอ และส่วนมุมผ้า ลูกดุมนั้นทำด้วยด้ายเส้นหนาๆ มาถักเป็นลูกตะกร้อ หรือ มือลิง ส่วนรังดุมใช้ด้านชนิดเดียวกัน ฝั่นเป็นเกลียวแล้วทบครึ่ง ดูรายละเอียดการทำรังดุม และ ลูกดุม ในภาคผนวก

การเย็บรังดุมและลูกดุมติดกับผ้า
1.ตัดผ้าเป็นชิ้นสีี่เหลี่ยมจัตุรั 5 x 5 ซม.
2.พับริมเข้ามาทั้งสองด้านให้เท่ากัน ผ้าจะกลายเป็นสองชั้น โดยมีชายผ้าอยู่ตรงกลาง
3.พับริมอีกด้านเข้ามาลักษณะเดียวกัน ผ้าจะกลายเป็นสี่ชั้นโดยมีชายผ้าอยู่ตรงกลาง

การทำเช่นนี้จะสามารถซ่อนชายผ้าได้ มีประโยชน์ในเวลาเย็บเส้นด้ายของผ้าจะไม่ลุ่ย

การย้อม

การย้อมทำได้สองลักษณะคือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่นแก่นขนุนเค่ียวล้วน (อ่านขั้นตอนการทำสีแก่นขนุน และการย้อมสีแก่นขนุน ได้จากภาคผนวกเรื่อง สีจากแก่นขนุน) และ ย้อมด้วยสีวิทยาศาสตร์ ในที่นี้จะอธิบายการย้อมด้วยสีวิทยาศาสตร์ เพราะหาและทำได้ง่ายกว่าสีธรรมชาติ
อุปกรณ์
1.เตาที่สามารถต้มน้ำร้อนขนาด 20 ลิตร
2.ภาชนะที่ใช้ต้ม มีปากกว้าง เช่นกระทะ กาละมัง หรือหม้อมีปากกว้าง
3.ภาชนะตักน้ำมีด้ามยาว เช่นกะบวย ที่กรองน้ำ เพื่อป้องกันเศษสี หรือ สิ่งสกปรกจากน้ำ
4.ภาชนะสำหรับย้อม เช่นกาละมัง ในที่นี้ใช้รางไม้ขุด

การย้อมผ้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อม

5.ถุงมือพลาสติก แบบหนา

การย้อมมผ้า

อุปกรณ์การต้มน้ำย้อมผ้า ที่พอหาได้

การย้อมผ้า

วิธีใช้ถุงมือพลาสติก

6.สี ประกอบด้วย สีแก่นขนุน ตราสิงห์โต 1 กล่อง, สีเหลือง ตราสิงห์โต 1 กลอ่ง, สีกรัก ตรากิเลน ครึ่งกล่อง

อัตราส่วนการผสมสี

อัตราส่วนการผสมสี

วิธีการย้อม
1.ต้มน้ำให้เดือด
2.นำสี 3 สีข้างต้น ลงภาชน ผสมน้ำร้อนด้วยน้ำพอประมาณท่วมผ้า คนให้เข้ากัน

การย้อมผ้า

ผสมน้ำที่ต้มเดือด

การย้อมผ้า

คนให้สีเข้ากัน

3.นำผ้าทุกชิ้นที่ชักด้วยน้ำเปล่า และบิดให้เสด็ดน้ำแล้ว ลงพร้อมกัน เพื่อให้สีที่ได้เสมอกัน

การย้อมผ้า

นำผ้าลงพร้อมกันขยี้ให้เร็ว

4.ขยี้ให้ผ้ากินสีเสมอกัน ใข้เวลาขยี้ประมาณ 10-15 นาที

การย้อมผ้า

ขยี้ให้ผ้ากินสีเสมอกัน

5.เมื่อได้สีเป็นที่พอใจแล้วให้นำผ้าไปผึ่งในที่ร่ม

การย้อมผ้า

นำไปตากในที่ร่ม

6.เมื่อแห้ง ให้ชุบด้วยน้ำต้มแก่นขนุนเข้มข้น เพื่อให้ได้สีและกลิ่นของแก่นขนุน

การย้อมแบบนี้ สีจะตกต้องรักษากลิ่นและสีให้เหมือนธรรมชาติด้วยการวิธีซักผ้าด้วยน้ำแก่นขนุนแทนการซักด้วยผงซักฟอก

การทำผ้าสังฆาฎิ

การเลือกผ้า

สังฆาฎิ ผ้าที่เหมาะแต่การตัดสังฆาฏิควรเป็นผ้าบาง เช่นป่านอินเดีย ป่านมัสลิน ผ้าลีนิน ป่านอินเดียจะเป็นผ้าที่บางมากตัดเป็นสังฆาฏิแล้วจะหนาเท่ากับจีวรที่ตัดด้วยผ้าป่านมัสลิน

การกะขนาดขนาดผ้า

สังฆาฏิจะวิธีการวัดและขีดเช่นเดียวกันกับจีวร จะแตกต่างก็ตรงที่ต้องตัดเส้นตัดของทุกขัณฑ์ให้แยกชิ้นกัน และต้องทำขัณฑ์แต่ละขัณฑ์ให้มีขัณฑ์ที่เป็นเงาซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้เย็บเป็นสองชั้นได้ ดังนั้นสังฆาฎิ จะมีผ้าทั้งหมด 18 ชิ้น ชิ้นที่ 1-9 การขีดผ้าจะเหมือนกับจีวรทุกประการ

การขีดขัณฑ์ที่เป็นเงา
1.ตัดผ้าทุกขัณฑ์ให้เท่ากับขัณฑ์ 1-9
2.นำขัณฑ์แต่ละขัณฑ์มาประกบกันทีละขัณฑ์
3.จุดตามเส้นของชุดแรก
4.พลิกผ้าขึ้นมาขีดเพื่อให้ทั้งชิ้น เป็นเงาซึ่งกันและกัน หมายความว่ามีเส้นแต่ละเส้นตรงกัน แต่คนละด้าน
5.พับผ้าซ้อนกันไว้แยกเป็นแต่ละขัณฑ์ เพื่อป้องกันความสับสน

การเย็บและย้อม
1.เย็บขึ้นกระดูกกุสิ (เส้นขาด) แต่ละเส้นยาวประมาณ 10 ซม. ที่ไม่ต้องเย็บตลอดแนวเพราะเราจะเย็บเส้นนี้ตอนประกบผ้าสองชิ้นเข้ากัน เส้นอัฑฒกุสิ (เส้นขวาง) เย็บตลอดแนว เย็บเช่นนี้ทุกๆ ชิ้น เก็บไว้เป็นคู่เพื่อกันลืม

การเย็บสังฆาฏิ

ขึ้นกระดูกผ้าทุกชิิ้น

2.เมื่อเสร็จการขึ้นกระดูกแล้ว เร่ิมประกบเส้นอัฑฒกุสิ (เส้นขวาง) ของขัณฑ์ที 5 หรือขัณฑ์กลางด้านบน จุดสังเกตุคือ แนวกระดูกเส้นขาดของขัณฑ์ และขัณ์ที่เป็นเงาต้องตรงกันทั้งสองด้าน ชายผ้าไม่เสมอไม่เป็นไร เมื่อได้ตำแหน่งที่ดีแล้วใช้เข็มหมุดยึดไว้ แล้วเย็บให้ชิดแนวตะเข็บเดิม ให้แนวตะเข็บใหม่อยู่ทางด้านผ้าชิ้นใหญ่ แนวตะเข็บเดิมอยู่ริมผ้า

การเย็บสังฆาฏิ

นำผ้าสองด้านมาประกบกระดูกเขาหากัน

การเย็บสังฆาฏิ

พับด้านบนลง ให้แนวเส้นกุสิ และอัฑฒะกุสิเสมอกัน

การเย็บสังฆาฏิ

พับผืนล่างลงลักษณะเดียวกัน ได้ตำแหน่งดีแล้วกลัดด้วยเข็มหมุด

การย้อมผ้า

เย็บเส้นอัฑฒะกุสิ หลังกระดูก เมื่อสำเร็จคลี่ผ้าออกจะเห็น ช่องอัฑฒะกุสิเป็นคลอง

3.เย็บเส้นอัฑฒะกุสิ เส้นขาดด้านล่าง ในลักษณะเดียวกับ เส้นด้านบน เมื่อเสร็จคลี่ผ้าออกจะเห็นช่อง อัฑฒะกุสิเป็นเหมือนคลอง มณฑลทั้งบนและล่างเป็นฝั่ง
4.ประกบเย็บเส้นกุสิ (เส้นขาด) เข้าด้วยกันทั้งสองด้าน ในขัณฑ์นี้จะมีทั้งหมดสี่เส้น จุดสังเกตุคือใช้แนวเส้นอัฑฒะกุสิเป็นจุุดศูนย์กลางในการเย็บ เวลาพับ เข้าหาตัวและเมื่อพับแล้วต้องถูกห่อ

การเย็บสังฆาฏิ

ประกบเส้นกุสิเข้าด้วยกัน

5.เมื่อประกบแนวเส้นกุสิ (เส้นขาด) ทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน จะสังเกตุว่าผ้าจะห่อเป็นถุงเสมอ

การเย็บสังฆาฏิ

ด้านที่จะเย็บจะห่อสวนอื่นเสมอ

6.เริ่มเย็บห่างจากจุดพับประมาณ 2-4 ซม. ผ้าจะได้ไม่ย่น

การเย็บสังฆาฏิ

เริ่มเย็บห่างจุดพับประมาณ 2-4 ซม.

6.เมื่อเย็บเสร็จแล้วผ้าจะมีสองชั้น มีลักษณะเป็นถุง ช่องกุสิ และอัฑฒะกุสิจะเป็นคลอง

ขัณฑ์ที่ 4 และ 6

1.พลิกผ้าของขัณฑ์ที่ 4 ให้คลุมขัณฑ์ที่ 5 จะเห็นว่าผ้ามี 4 ชั้น

การเย็บสังฆาฏิ

ซ้อนผ้าขัณฑ์ที่ 4 ให้คลุมขัณฑ์ 5

2.เย็บตามแนวเส้นตัด ให้ห่างจากชายผ้าพแประมาณเพื่อไม่ให้พลาดในการเย็บ และเพื่อต่อผ้าทั้งสี่ชั้นเข้าด้วยกัน ตรวจให้แน่ใจว่าผ้าทุกชิ้นเย็บติดกันดี

การเย็บสังฆาฏิ

เย๋บให่ผ้าทั้งสี่ชั้นติดกันให้ดี

3.ขลิบให้ตะเข็บเล็กที่สุด

การเย็บสังฆาฏิ

ขลิบตะเข็บให้เล็ก

4.คลี่ผ้ามาเพื่อประกบเย็บเส้นอัฑฒกุสิของขัณฑ์ และขัณฑ์เงา
5.ประกบเย็บเส้นกุสิ (เส้นขาด) ของขัณฑ์ และขัณฑ์เงา
6.เมื่อเสร็จแล้วผ้าจะเป็น 2 ชั้น และมีลักษณะเป็นถุงเหมือนขัณฑ์ที่ 5
7.เย็บขัณฑ์ที่ 6 ในลักษณะเดียวกันกับขัณฑ์ 4 เพียงแต่อยู่คนละด้านของขัณฑ์ที่ 5

ขัณฑ์ที่ 7-9

มีการเย็บลักษณะการเย็บเหมือนกับกับ ขัณฑ์ที่ 4 และ 6 เพียงแต่ต่อขัณฑ์ให้ถูกต้องตามลำดับเท่านั้น

เมื่อเย็บเสร็จแล้วจะเห็นว่าผ้าสังฆาฎิเป็นผ้าสองชั้น แต่ไม่เห็นรอยเย็บ การใส่อนุวาต ลูกดุม และรังดุม ก็จะเหมือนกันกับจีวรทุกประการ

การทำผ้าสบง

การเลือกผ้า

สบง ปกติจะใช้ผ้าที่หนาเช่นผ้าซันฟอไรซ์ ที่มีผ้าเนื้อหนาละเอียดซับเหงื่อได้ดี หรืออาจจะใช้ผ้าด้ายดิบหรือผ้าไหมก็ได้ขอให้มีเนื้อผ้าหนา

การกะขนาดขนาดผ้า

ด้านยาว: สบงที่นิยมจะมีขัณฑ์ 5 ขัณฑ์ มีความยาวไม่ตำกว่า 230 ซม. (เพื่อป้องกันผ้าแหวกเวลานุ่ง) แต่ไม่ควรยาวเกิน 250 ซม. เพราะจะเกินขนาดที่พระวินัยเจ้าบัญญัติ
ด้านสูง: ยืนตัวตรง ใช้สายวัด วัดเหนือสะดือลงมาถึงครึ่งหน้าแข้ง นั่นคือขนาดความสูงของสบงที่เหมาะ

การคำนวณในการตัด

จะเหมือนกันกับการคำนวณจีวร เพียงแต่ลดจำนวนขัณฑ์ในการคำนวนลงเท่านั้น

การเย็บและย้อม

ขั้นตอนจะเหมือนกับการเย็บย้อมจีวรทุกประการ

การพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพ

ภูมิปัญญาในการตัดเย็บไตรจีวรของวัดบึงแสนสุขได้พัฒนาไปในทางที่เป็นที่น่าพอใจ แม้จะไม่ได้พัฒนาไปในเชิงธุรกิจก็ตาม ผ้าไตรจีวรนอกจากทำเพื่อใช้เองแล้ว ยังได้เคยถวายเป็นบุญกับพระเถระผู้ใหญ่ อาธิเช่น เคยได้ถวาย

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินมากเป้ง อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ. เมือง จ. อุดร
หลวงปู่หล้า เขมะปัตตโต วัดบรรพตคิรี ภูจ้อก้อ อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร
หลวงปู่สุวัจจ์ สุวะโจ วัดป่าเขาน้อย อ. เมือง จ. บรีรัมย์
หลวงปู่อวน ภคุโณ วัดป่าจันทราวาส อ. ปาปาก จ. นครพนม
หลวงพ่อมหาสุพงษ์ ธูตธัมโม วัดป่าภูดินแดง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
หลวงพ่อสุเมโธ พระภิกษุชาวอเมริกา วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
หลวงพ่อปานขาว พระภิกษุลาว- ฝรั่งเศษ วัดโพธิญาณรามา ประเทศฝรั่งเศษ
หลวงพ่อสุวรรณ เจ้าคณะแขวงจำปาสัก สปป ลาว
หลวงพ่อหอม วัดสุมังคลาราม บ้านโพนงาม แขวงจำปาสัก สปป ลาว
หลวงพ่อปสันโน พระภิกษุชาวแคนาดา วัดป่าอภัยคิรี แคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา
พระอาจารย์มุนินโท พระภิกษุชาวอังกฤษ วัดรัตนคิรี ประเทศอังกฤษ
พระอาจารย์อมโร พระภิกษุชาวอังกฤษ วัดป่าอภัยคิรี แคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระอาจารย์สุจิตโต พระภิกษุชาวอังกฤษ วัดจิตตวิเวก ประเทศอังกฤษ
พระอาจารย์ญาณรโต พระภิกษุชาวญี่ปุ่น วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
พระอาจารย์ชุตินธโร พระภิกษุชาวอังกฤษ วัดเดว่อนวิหาร ประเทศอังกฤษ
พระอาจารย์ชุตินธโร พระภิกษุชาวอิตาลี่ วัดสันตจิตตรามา ประเทศอิตาลี่

และยังตัดถวายเพื่อนภิกษุสามเณร อีกเป็นจำนวนมากกว่า 500 ผืนในช่วงตั้งแต่ ปี 2537 เป็นต้นมา ทางวัดยังได้สอนพระภิกษุ สามเณรภายในวัด และเพื่อนสหธรรมิค ให้มีความสามารถในการตัดเย็บผ้าไตรจีวรใช้เองได้ อีกยังได้เผยแพร่ความรู้ให้กับญาติโยมรอบๆ วัดจนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ดังเช่น คุณยายรัชนี เงี้ยวชัยภูมิ คุณยายน้อมจิตร พันธ์เพ็ง เป็นต้น

พระหัสคม สีแสด เป็นผู้มีความชำนาญในการตัดเย็บผ้าไตรจีวรมาก เมื่อปี พ.ศ. 2550เคยได้ไปเย็บผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ซึ่งในการนั้นได้ใช้ผ้าไหมทอมือ จากจังหวัดสุรินทร์ การตัดเย็บผ้าไหม ถือว่าเป็นงานที่ละเอียด และมีเคล็ดในการตัดเย็บมาก จึงต้องอาศัยความชำนาญพิเศษ พณฯ กิตติ วสีนนท์ เอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน พร้อมด้วยภริยา และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการตัดเย็บครั้งนั้นด้วย พระหัสคมได้แสดงการย้อมผ้า เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนสหธรรมิคชาวต่างประเทศ จนเป็นที่ประทับใจกันอย่างกว้างขวาง

ทำเป็นการค้า

ในวัดอื่นๆ ก็มีการพัฒนาการเย็บผ้าไตรจีวรออกหน่ายเป็นการค้าที่มีชื่อเสียงเช่น

วัดเศวตวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
วัดอโศการาม อ. เมือง จ. สมุทรปราการ

จีวรกันยุง

ในเรื่องของผ้าจีวรได้รับการพัฒนาเช่นดียวกันกับเสื้อผ้าทั่วไป อย่างเช่นที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ร่วมกับ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการกลุ่มโครงการคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม ทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อกันยุงสมุนไพรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเป็นรายแรกของไทย สามารถป้องกันยุงได้ถึง 97 % ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว จึงนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติธรรม คือ ผลิตภัณฑ์ “จีวรกันยุง” ภายใต้แบรนด์ “เมตตาคุณ” โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ตามนิกาย เป็น 3 สี ได้แก่ สีราชนิยม สีเหลืองทอง และสีกรัก แก่นขนุน

สรุป

การตัดผ้าไตรจีวรของวัดบึงแสนสุข นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่เราได้เรียนรู้สืบทอดกันมาปากต่อปากอันเป็นวิธีการศึกษาแบบพระวัดป่า ที่มีการสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มิได้เขียนเป็นตำรา หรือหนังสือ เคล็ดต่างๆ ในการตัดเย็บ อาศัยความชำนาญในการทำ และฝึกฝนเป็นส่วนมาก แม้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญมากพอที่จะเย็บถวายเป็นบุญให้กับพระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อสหธรรมิค แต่ท่านเหล่านั้นก็มีความสมารถที่จะทำผ้าไตรจีวรอันเป็นบริขารสำคัญของในชีวิตของพระใช้เองได้ การได้ทำสี่งที่จำเป็นต้องใช้ขึ้นมาด้วยตนเอง จะทำให้เกิดความรู้รัก และเอาใจใส่ในการรักษา และเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาฝีมือในการทำให้ดีขึ้น

หากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและกว้างขวาง ภูมิปัญญาจากวัดบึงแสนสุขนี้ อาจจะนำไปพัฒนาให้เป็นอาชีพได้ เพราะจากการศึกษาตัวเลขบุคลากรทางศาสนาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 313,267 รูป แบ่งเป็น พระภิกษุ 250,437 รูป สามเณร 62,830 รูป โดยพระภิกษุ
1 รูป จะมีผ้าจีวรอย่างน้อย 2 ชุด และอย่างมาก 5-7 ชุด จีวรชุดหนึ่งราคาตกอยู่ที่ประมาณ 2,500-4,000 บาท หากสามารถมีการจัดการการตลาดได้ดี ภูมิปัญญาการทำผ้าไตรจีวรนี้ก็นับว่าสนใจ

ครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้พยายามรวมรวมภูมิปัญญาการตัดผ้าไตรจีวรฉบับนี้ลงเป็นตัวหนังสือ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลใช้ในเฉพาะวัดบึงแสนสุข และผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะไม่เหมือน หรือ คล้ายคลึงกับการทำจีวรของในที่อื่นๆ เช่น วัดเศวตฯ หรือ วัดอโศการามฯ แต่จีวรที่ได้มามีคุณภาพ และฝีมือละเอียด ประณีต ควรแก่การสืบทอดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นในวัดบึงแสนสุขยังมีภูมิปัญญาอย่างอื่นๆ ที่น่าศึกษาอีกหลายอย่างอาธิเช่นการทำสมุนไพร การเขียนตัวอักษรโบราณ ที่เรียกว่าตัวธรรม การนวดแผนไทย การทำบายศรี การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำส้มควันไม้ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และยังมีการทำบริขารอื่นๆ ของพระภิกษุ เช่น กลด ขาบาตร นับว่าเป็นวัดที่รวมภูมิปัญญาไว้อย่างหลากหลายเหมาะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลของความรู้ดังเช่นวัดของเมืองไทยในอดีต

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน วัดบึงแสนสุข, หลวงตามอด, หลวงอา, เด็กวัด และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

145 ตอบกลับที่ การตัดจีวรการทำจีวรของวัดบึงแสนสุข [How to]

 1. tongkub พูดว่า:

  ได้ความรู้มากๆเลยคับ

 2. sirin พูดว่า:

  ถ้าต้องการสั่งซื้อผ้าไตรจีวรจากญาติโยมรอบๆวัดที่ทำเป็นอาชีพเช่น คุณยายรัชนี เงี้ยวชัยภูมิ คุณยายน้อมจิตร พันธ์เพ็ง เป็นต้นนั้น ไม่ทราบว่าสามารถจะติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
  กราบนมัสการค่ะ
  จาก อุบาสิกา วัดทุ่งยาว
  slekpetch@hotmail.com

 3. sirin พูดว่า:

  กราบขอบพระคุณค่ะ รบกวนขอเบอร์โทรของคุณยายส่งมาที่อีเมล์นี้ slekpetch@hotmail.com จะสะดวกกว่าค่ะ แล้วจะโทรติดต่อกลับหาคุณยายเองค่ะ
  กราบนมัสการค่ะ
  จาก อุบาสิกา วัดทุ่งยาว

 4. สุธิชัย อื้อศรีวงศ์ พูดว่า:

  กราบนมัสการพระคุณเจ้า

  ผมสนใจอยากศึกษาและนำความรู้มาประกอบอาชีพ หรือสั่งไปจำหน่ายต่อไม่ทราบว่าจะติดต่อผู้ใดได้ครับ

  กราบขอบพระคุณครับ

  • ratanawanno พูดว่า:

   ที่วัดพระเณรท่านตัดเย็บใช้เอง และถวายครูบาอาจารย์เป็นบุญ ไม่ได้มีการทำเป็นการค้าหรือจำหน่าย หากโยมประสงค์ได้เรียนรู้วิธีการ และเทคนิคต่างๆ สามารถติดต่อผ่านทาง blog นี้ได้ อาตมาเป็นคนเขียนบล็อค แต่ผู้ที่ตัดเย็บผ้าสวย และประณีตจริงๆ คือพระที่เป็นเพื่อน ชื่อ อาจารย์หัสคม สีแสด ท่านตัดเย็บถวายครูบาอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 500 ไตร

   • พุทธ พูดว่า:

    ขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับ
    ผมมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องการตัดเย็บผ้าจีวรครับ ผมขอทิ้งอีเมลไว้น่ะครับ puttinanmao@hotmail.com

   • ratanawanno พูดว่า:

    หากเคยเย็บผ้ามาแล้วก็น่าจะง่าย ตอนนี้กำลังให้พระช่วยทำระบบการคำนวณแบบใหม่ https://ticivara.github.io/ ลองเข้าไปดู ยังไม่สมบูรณ์นัก แต่คำนวณสบงและสังฆาฏิได้
    ภาษาไทย ยังไม่สมบูรณ์

 5. สุธิชัย อื้อศรีวงศ์ พูดว่า:

  กราบนมัสการพระคุณเจ้า

  กราบขอบพระคุณสำหรับเนื้อหาและคำแนะนำดีๆ หากได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านที่โคราช จะเข้าไปกราบที่วัดครับ

 6. มุก พูดว่า:

  ดิฉันสนใจอยากเรียนรู้ วิธีการตัดเย็บผ้าไตรค่ะ และอยากทราบว่าเราจะไปหาผ้ามาตัดเย็บได้จากที่ไหนคะ

  ขอบคุณมากค่ะ รบกวนส่งเมลล์ได้ที่ monika-fashion@hotmail.com

  • ratanawanno พูดว่า:

   ผ้้าตัดเย็บหาได้จากร้านขายผ้าทั่วไป ใช้เป็นผ้าขาวย้อมสีติด ปกติจะใช้ผ้าป่านมัสลินสำหรับจีวร และสังมาฏิ แต่หากจะให้บางมากๆ ก้ใช้ป่านอินเดีย

 7. ชลอ พูดว่า:

  กราบนมัสการพระคุณเจ้า
  ถ้าผมต้องการไปจำหน่ายไม่ทราบจะติดต่อคุณยายทั้งสองได้ยังไงครับ รบกวนแจ้งเบอร์โทรที่ อีเมล chay4bc@hotmail.com นะครับ
  กราบนมัสการครับผม

  • ratanawanno พูดว่า:

   ที่วัดไม่ได้ตัดจำนวนเยอะ ยายๆ ก็อายุมากๆ กันแล้วตามองไม่ค่อยเห็น จะแนะนำวิธีตัด และเทคนิคต่างๆ เท่านั้น

 8. วชิราวุโธ พูดว่า:

  กราบ นมัสการพระคุณเจ้า กระผมชื่อ พระวัชรชัย วชิราวุโธ ผมอยากทำจีวร เองบ้างจะต้องไปฝึกที่ วัดบึงแสนสุข ใช่ไหม คับ อีเมล ผม dhammamylove@hotmail.co.th

 9. uthai-keng@hotmail.com พูดว่า:

  กราบนมัสการพระอาจารย์
  ผมต้องการจีวรเป็นจำนวนมากนะครับผม ไม่ทราบว่าจะติดต่อโรงงานหรือผู้ผลิตได้ยังไงครับผม อีเมลของผมนะครับ
  uthai-keng@hotmail.com ขอความเมตตานุเคราะห์จากพระอาจารย์ด้วยครับ
  กราบขอบพระคุณมากครับผม

  • ratanawanno พูดว่า:

   ที่วัด พระอาจารย์หัสคม ท่านตัดเพื่อช่วยให้ญาติโยมอุปัฐากถวายเป็นบุญกับครูบาอาจารย์ ท่านเองก็เริ่มสายตาไม่ค่อยดี โยมแม่ชีจากสกอตแลนด์เคยซื้อจักรอุตสาหกรรมถวาย อาตมาก็หาแว่นขยายเพื่อช่วยการเย็บ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนักเพราะใช้ไม่ถนัด กระนั้นท่านก็ยังตัดเย็บบ้างตามที่พอทำได้ ไม่ได้ทำเป็นจำนวนมาก หากจะมาศึกษาเอาความรู้ เอาเคล็ดในการตัดเย็บ ทางวัดก็ยินดีแนะนำเต็มที่เพื่อสร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกัน

 10. ญาณเมธี ป. พูดว่า:

  กราบนมัสการครับ อยากทำจีวรใจเอง ขออนุเคราะห์โปรแกรมด้วยครับ
  yanamaythee@hotmail.co.th

 11. awchan พูดว่า:

  กราบนมัสการพระอาจารย์
  ขออนุญาติใช้เวบบอร์ดนี้เป็นสื่อกลางโฆษณานะค่ะ
  มีผ้าสำหรับตัดจีวรพระจำหน่ายค่ะ ราคาถูก สนใจติดต่อ 084-1788896 แอ๋วค่ะ

 12. Pim พูดว่า:

  ขอโอกาสเจ้าค่ะ อยากไปเรียน เพื่อตัดผ้าถวายครูบาอาจารย์เองเจ้าค่ะ อยากทราบว่ามีสอน หรือต้องติดต่อใครเจ้าคะ

 13. โดม พูดว่า:

  กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมอยากหัดตัดเย็บจีวรที่ถูกต้องตามพระวินัยเพื่อถวายครูบาอาจารย์และพระที่นับถือ และเป็นอาชีพเสริมต้องทำยังไงครับ ทางวัดยังรับสอนอยู่มั๊ยครับ

  • ratanawanno พูดว่า:

   ยินดีแนะนำและสนับสนุน

   • โดม พูดว่า:

    กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมดีใจมากที่มีบทความสอนการตัดเย็บนี้ ผมว่าดีมากเลย แต่เนื่องจากตัวผมเองไม่มีประสบการณ์ในการตัดเย็บมาก่อนเลยนึกภาพไม่ออก อ่านอยู่หลายรอบพยามทำความเข้าใจ ถ้ามีภาพประกอบจะดีมากเลยครับ ผมขอเบอร์โทรและอีเมลล์ติดต่อของพระอาจารย์ได้มั๊ยครับเผื่อว่าจะขอคำปรึกษา อีิเมลล์ผมaudongth@gmail.com

   • ratanawanno พูดว่า:

    อาตมาทำหนังสือเป็นไฟล์ pdf ไว้อยู่ แต่ยังไม่มีเวลาอับขึ้นเว็บ หากสนใจเดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้
    Email ratanawanno@gmail.com
    0868897347

   • Phong พูดว่า:

    กราบนมัสการสนใจอยากได้ผ้าไตรสีราช 2 เมตร หรือหากพระอาจาร์ยมีที่แนะนำอยากได้หลายชุดนะครับ
    Pongbkk@hotmail.com

   • ratanawanno พูดว่า:

    ที่วัดไม่ได้จำหน่าย แต่ยินดีเผยแพร่ความรู้ให้กับผผู้สนใจที่ต้องการนำไปฝึกตัดเย็บ เพื่อสร้างบุญสร้างอาชีพ

 14. Phong พูดว่า:

  ขอบพระคุณครับพระอาจาร์ย

 15. มีนตา พูดว่า:

  พระอาจารย์คะ ดิฉันอยากไปเรียน ตัดเย็บผ้าไตร บ้านอยู่ปทุมธานี หากไปเรียนไม่ทราบมีที่พักหรือไม่ เพราะไม่สามารถขับรถกลับวันเดียวได้ และไม่ทราบว่าวันที่จะไปวันไหนพระอาจารย์จะสะดวกสอน เจ้าคะ กรุณาแจ้งด้วยเจ้าคะ

  • ratanawanno พูดว่า:

   ที่วัดมีที่พักสะดวก สบาย อาตมาสอนแบบพื้นฐานเรื่องวิธีคำนวณ การตัด การเย็บได้ แต่ผู้ที่จะช่วยการพัฒนาการตัดเย็บได้ดีคือพระอาจารย์ หัสคม ที่เป็นเพื่อนอาตมา

   • มีนตา พูดว่า:

    กราบนมัสการ ขอบคุณพระอ
    าจารย์

   • มีนตา พูดว่า:

    นมัสการพระอาจารย์ โยมได้ออกจากงานแล้ว เมื่อวันที่30มิย.ได้ซื้อผ้าป่านอินเดียตราเหรียญทองคู่มาแล้ว อยากเย็บอังสะก่อนเพื่อถวายหลวงพี่ แต่อยากขอคำแนะนำว่าควรย้อมสีก่อน ตัดเย็บ หรือคำนวนเผื่อผ้าหดดีกว่ากัน ช่วงนี้ว่างงาน กว่าพระอาจารย์จะกลับต้อง2สค.(พระอาจารย์อยู่วัดอมราวดีที่อังกฤษหรือประเทศไทยคะ)

   • ratanawanno พูดว่า:

    ตัดเย็บเสียก่อนถึงค่อยย้อมผ้าจะคงรูปและจะทำง่ายกว่า เพราะผ้าป่านอินเดียจะบางมาก ปกติถ้าพระทั่วไปเราจะใช้ป่านมัสลินเพราะหนากว่าหน่อย แต่ก็ไม่บางมากนัก ป่านอินเดียจะตัดถวายพระที่อายุมากๆ หรือต้องการผ้าเบาเป็นพิเศษ เช่นหลวงพ่อสุเมโธ พระอาจารย์หัสคมเป็นผู้ตัดเย็บทั้งหมด
    อาจารย์ถนัดเรื่องคำนวณและตัด แต่การเย็บที่ละเอียดและสวยงามต้องพระอาจารย์หัสคม ซึ่งตอนนี้ท่านกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าไทยเจริญ บุรีรัมย์ รอให้ตัดเย็บชำนาญจะพาไปเรียนเทคนิคกับท่าน เคยพาท่านไปตัดเย็บผ้าไหมเพื่อเป็นกฐินพระราชทาน ถวายวัดอมราดี ท่านทูตกิตติ วสีนนนท์ และคณะเข้ามาดูการตัดเย็บด้วย ดูภาพได้ที่นี่ https://plus.google.com/photos/108619483918580516714/albums/5264108778420266785?banner=pwa

    https://plus.google.com/photos/108619483918580516714/albums?banner=pwa
    ตอนนี้อาจารย์อยู่วัดอมราวดีประเทศอังกฤษ จะกลับเมืองไทยวันที่ 2 สิงหาตามที่แจ้งไปแล้ว

  • มีนตา พูดว่า:

   นมัสการค่ะพระอาจารย์ ที่เลือกผ้าป่านอินเดียเพราะหลวงพี่ที่ดิฉันจะถวายท่านว่าอังสะที่ใส่หนาและร้อนมาก ที่วัดอัมพวัน อากาศค่อนข้างร้อน จึงอยากทำถวายและถือเป็นโอกาสที่จะได้มีความรู้เรื่องการเย็บ รวมถึงการตัดเย็บผ้าไตร จีวร เพราะถ้าทำได้ ก็จะเป็นอาชีพที่อยากทำ ดิฉันได้เปิดดูรูปภาพที่พระอาจารย์ถ่ายแล้ว สวยงามมาก อากาศหนาวมีหิมะตกด้วย เกิดมายังไม่เคยเห็นหิมะจริง ๆ ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาศรึเปล่า วันนี้จะไปซื้อสีสำหรับย้อมผ้าที่พาหุรัด วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแล้ว แต่ร้านปิด หยุดวันอาทิตย์ วันนี้จะไปซื้อ แต่ก็ไม่ทราบว่าต้องซื้อมากน้อยแค่ไหน เท่าที่ดูในการย้อมบอกว่าสีแก่นขนุนตราสิงห์โต 1 กล่อง สีเหลืองตราสิงห์โต 1 กล่องและสีกรักตรากิเลน 1/2 กล่อง ดิฉันจะผสมถูกสีของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรีหรือเปล่า เดี๋ยวตอนซื้อจะปรึกษาร้านสีอีกที หากพระอาจารย์ทราบสีและสัดส่วนในการผสมสำหรับย้อม ขอความกรุณาแนะนำด้วย เดี๋ยวไปซื้อก่อนแล้วจะเปิดเข้ามาดูนำแนะนำจากพระอาจารย์อีกที ขอโทษค่ะพระอาจารย์ชื่อไทยว่าอะไรคะ (จะได้เรียกถูก) นมัสการลาก่อนเจ้าค่ะ

   • มีนตา พูดว่า:

    นมัสการพระอาจารย์คะ วันนี้โยมได้ไปซื้อสีย้อมผ้าแถวสำเพ็ง ร้านเอาเปรียบ ขาย 1/2 กก.ราคา330,335 แต่พอให้ผสมสีที่เราต้องการคิด 1/2กก.600บาท เลยซื้อสีแบบ 1/2กก.มา3สี(ตราสิงห์โต) และแบบผสมมาด้วย โยมจะหัดตัดเย็บอังสะก่อนและทดลองย้อมว่าทำได้ไหม ไว้ส่งผลงานให้พระอาจารย์ดูก่อนว่าพอมีแวว จะตัดเย็บผ้าไตร จีวร ได้หรือไม นมัสการลาคะ

   • ratanawanno พูดว่า:

    เรื่องการเลือกซื้อของต่างๆ ก็ลองเลือกๆ ร้านที่เหมาะสมเอา ปกติแล้วหากจะซื้อผ้าอาจารย์หัวคม จะเลือกร้านชื่อ นายเล็กใจดี แถวๆ พาหุรัด อาตมาไม่เคยไปเองแต่โยมที่ไปซื้อให้บอกว่า เจ้าของร้านใจดีเหมือนชื่อร้าน

   • มีนตา พูดว่า:

    นมัสการขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โยมฝากข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ เผื่อมีคนสนใจเข้ามาอ่านจะได้มีข้อมูลช่วยเขาพิจารณา ป่านอินเดียพับละ1,400บาทต่อรองแล้วตราเหรียญทองคู่ ซื้อจากร้านไม่มีชื่ออยู่ชั้น2เป็นบันได้เลื่อนเก่าๆที่ไม่เลื่อนแล้ว ส่วนผ้าซันฟอไรด์หน้ากว้าง36″ขายหลาละ39.50 ตราดอกบัวทอง No.10000 มีหลายความยาว ที่ตั้ง 150 ถ.วานิช 1 T.02 6226841-2และร้านก็มีผ้ามัสลินด้วย หลาละ37,38บาท ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาโรงงานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ มีหน้ากว้าง60″,45″ ถ้าใครซื้อราคาถูกกว่านี้ก็ซื้อได้เลย เพราะ

   • มีนตา พูดว่า:

    (ต่อ)เพราะเคยถามร้านอื่นผ้าซันฟอไรด์ขายพับละ 1,300 ความยาว30หลาเท่ากัน ร้านช่วนฮั้ว ขาย1,185 บาท (ตอนแรกไม่เชื่อ ร้านป่านอินเดียบอก จึงลองๆเช็คดูก่อนแพงกว่าจริง) ถ้าเพื่อนที่อ่านเห็นแล้ว สนใจจะซื้อลองๆเดินดูถามดูเผื่อได้ราคาถูกกว่า นมัสการลาคะพระอาจารย์ (โยมรอพระอาจารย์กลับจากอังกฤษ จะไปเรียนตัดเย็บผ้าไตร จีวร นะเจ้าคะ) ขอบพระคุณพระอาจารย์ล่วงหน้าคะ

 16. Pannaya18@gmail.com พูดว่า:

  กราบนมัสสการเจ้าค่ะ ดิฉันอยากไปเรียน ตัดเย็บผ้าไตร ไม่ทราบว่าจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่ต้องนำไป ค่าใช้จ่ายและวันเวลาที่เปิดสอน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าเลยเจ้าค่ะ
  Pannaya18@gmail.com

 17. มีนตา พูดว่า:

  นมัสการพระอาจารย์ ยินดีต้อนรับสู่การกลับจากอังกฤษสู่เมืองไทย และเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อคะ
  ตอนนี้พระอาจารย์กลับมาแล้ว ผู้ที่อยากไปเรียนตัดเย็บผ้าไตร กรุณาเตรียมความพร้อมได้แล้วจ๊ะ พระอาจารย์บอกว่าเราควรเตรียมผ้าซันเฟอร์ไรน์สัก6เมตร หน้ากว้างๆอาจารย์จะสอนเร็วๆนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าเคยให้แล้วคะราคา ร้าน ผู้ที่สนใจลองอ่านดูคะ นมัสการลาพระอาจารย์

 18. มีนตา พูดว่า:

  นมัสการพระอาจารย์ ขออนุญาต รายงานผลการเรียนตัดเย็บ เสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 สค.55 ให้ผู้สนใจทราบว่าไปเรียนแล้วเป็นอย่างไรคะ พระอาจารย์สอนการตัดสบงแบบ5,7ขัณฑ์โดนสอนตั้งแต่การคำนวณ การวางผ้า การตัด อธิบายเส้นต่างๆให้เข้า ทดสอบความเข้าใจด้วยว่าเราเข้าใจจริงรึเปล่า(วันแรก) วันต่อมาให้ลงมือเย็บ แต่ละเส้น อธิบายละเอียด การต่อผ้า 2วันยังไม่เสร็จต้องมาอีก

  • ratanawanno พูดว่า:

   นับว่าเป็นนักเรียนที่ตั้งใจดี และเรียนได้เร็วมาก ตอนนี้คำนวณ กะผ้า ตัดผ้าได้ และเข้าใจวิธีเย็บผ้าต่อผ้าสบง ผ่านได้ไปด้วยดี ยังเหลือการเข้าอนุวาต (ผ้าสาบ) เมื่อเข้าใจการทำสบง ก็สามารถทำจีวรได้

   ส่ิงที่ยังต้องพัฒนาการเย็บให้สวยและเร็วเท่านั้น อันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือและความชำนาญส่วนตัว เมื่อชำนาญขึ้นอาจารย์จะพาไปเรียนเทคนิคขั้นสูงกับอาจารย์หัสคม

 19. มีนตา พูดว่า:

  (ต่อ)ใครสนใจมาเรียนขอแนะนำ ให้เอาสนับเข่ามาด้วย เพราะเจ็บมาก ต้องขีดเส้นเยอะมาก(เจ็บชัว) พระอาจารย์ใจดีมากๆ อากาศเช้าๆสบาย ลมเย็น วัดกำลังสร้าง ถ้าอยากทำบุญกระเบื้องติดเสาโบส์ทวัดกำลังทำเลย มาเขียนชื่อนามสกุลบนแผ่นกระเบื้อง ช่างจะนำไปติด ห้องพักก็มีห้องน้ำในตัว(ใครจะมาต้องติดต่อพระอาจารย์ก่อนนะเดี๋ยวไม่มีที่พัก) เช้าๆมีตักบาตร (ทุกวันรึเปล่า ไม่แน่ใจ มาแค่เสาร์อาทิตย์ ต้องสอบถามพระอาจารย์เอง) กลับมาต้องหัดเย็บให้ดีๆ ชิ้นแรกขี่เหร่ขั้นไม่กล้าดูเอง แต่พระอาจารย์ใจดีให้กำลังใจตลอด สนใจเรียนก็ติดต่อพระอาจารน์คะ วันนี้จบแค่นี้คะเหนื่อยมากรถติดสุดๆคะ นมัสการลาคะพระอาจารย์

 20. Jit Meanta พูดว่า:

  ขอบคุณพระอาจารย์ที่กรุณาส่งรูปมาให้ดูคะ

 21. ratanawanno พูดว่า:

  ลูกดุม และรังดุม เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการตัดเย็บผ้าไตรจีวร จีวรหนึ่งผืนจะมีรังดุมและลูกดุมที่คอ 1คู่ และที่ปลายจีวรด้านล่างอีก 1 คู่ หากประสงค์จะใส่ผ้าสลับด้านเพื่อรักษาอายุการใช้งานของผ้า ก็ใส่ผืนละ 4 คู่
  รังดุมส่วนตรงคอจะช่วยให้ผ้าจีวรไม่เคลื่อนง่ายเวลาห่ม ตรงส่วนปลายผ้าด้านล่างจะช่วยไม่ให้ผ้าแหวกมากเกินงาม
  ตามธรรมเนียมพระวัดป่า พระผู้น้อยจะคอยช่วยพระผู้ใหญ่ติดรังดุมตรงส่วนล่าง เวลาท่านกำลังห่มผ้า จะเห็นภาพที่งดงามอีกภาพหนึ่ง
  ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf วิธีการทำรังดุม ผ้าไตรจีวร

 22. ปัญญาวดี พูดว่า:

  กราบนมัสการพระอาจารย์ ดีใจมากที่ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับการตัดเย็บจีวรของวัดบีงแสนสุข สนใจอยากเรียน ขอทราบรายละเอียดด้วย วัน เวลา ค่าใช้จ่าย ต้องเตรียมอะไรบ้าง โยมอยู่พัฒนาการ อยากตัดเย็บเพื่อถวายหลวงพี่ค่ะ กราบนมัสการ
  ปัญญาวดี

  • ratanawanno พูดว่า:

   สิ่งที่ต้องเตรียม
   1.ใจที่อดทน พร้อมจะเรียนรู้
   2.อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องวัด เคื่องตัด(สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บันทัด ตลับเมตร กรรไกร) สำหรับการเรียนคำนวณ และตัด
   3.ดาวน์โหลดและปริ๊นหนังสือ การทำผ้าไตรจีวรเพื่อประกอบการเรียน
   3.ผ้าฝ้ายขาว เนื้อผ้าหนา ย้อมติด หน้ากว้างปาะมาณ 140-150 เซ็นติเมตร ยาว 6 เมคร หรือมากกว่า สำหรับตัดเย็บสบง
   4.ผ้าป่านมัสลินขาว เนื้อผ้าบาง ย้อมติด หน้ากว้างประมาณ 140-150 เซ็นติเมตร ยาว 10 เมตร หรือมากกว่า สำหรับตัด จีวร
   5.ผ้าป่านมัสลินขาว เนื่อผ้าบาง ย้อมติด หน้ากว้างประมาณ 140-150 เซ็นติเมตร ยาว 20 เมตร หรือมากกว่า สำหรับตัด สังฆาฏิ
   6.อุปกรณ์สำหรับพักวัด เต็นท์ ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว
   7.จักรเย็บผ้าที่ตัวถนัดมือ (หากมี) จักรที่วัดมีอยู่แต่สภาพไม่ดีนัก เฒ่าแก่ไปตามผู้สอน

   ระยะเวลา
   1.เรียนคำนวณและตัดเย็บสบง ใช้เวลาประ 2 วัน
   2.เรียนหลักการตัดเย็บจีวรใช้เวลาประมณ 1 วัน (เท่าที่สังเกตุผู้ใหม่จะเย็บให้เสร็จผืนใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ สามารถนำกลับไปฝึกเย็บที่บ้านได้)
   3.เรียนหลักการตัดเย็บสังฆาฎิใช้เวลาประมาณ 1 วัน (เท่าที่สังเกตุผู้ใหม่จะเย็บให้เสร็จผืนใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ สามารถนำกลับไปฝึกเย็บที่บ้านได้)

   ระยะเวลาการเรียนนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความชำนานการเย็บจักร อาจารย์สอนเพียงพื้นฐานที่ได้เรียนมาจากพระอาจารย์สุพจน์ (หลวงตามอด) และเก็บเคล็ดการเย็บให้สวยจากพระอาจารย์หัสคม (หลวงตาเป๋อ)ซึ่งเมื่อมีพื้นฐานดีแล้วจะพาไปเรียนย้อมด้วยแก่นขนุน และเคล็ดการเย็บให้สวยกับพระอาจารย์หัสคม

   • ปัญญาวดี พูดว่า:

    นมัสการพระอาจารย์
    ขอบพระคุณสำหรับข้อมูล ละเอียดมากค่ะ ขอรายละเอียดสถานที่ วันและเวลาสะดวกที่จะเรื่มสอน ช่วงนี้จะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม อย่างไรจะแจ้งให้พระอาจารย์ทราบอีกครั้ง ประมาณวันพุธค่ะ
    ช่วงนี้น้ำท้วมหรือเปล่าค่ะ?
    ขออนุโมทนาสำหรับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
    ปัญญาวดี

   • ratanawanno พูดว่า:

    สะดวกวันไหนก็ติดต่อมาได้เลย
    ทางไปวัดดูได้จากที่นี่
    ที่วัดอยู่สูง น้ำท่วมไม่ถึง แต่ยุงบินถึง

   • ปัญญาวดี พูดว่า:

    นมัสการพระอาจารย์
    โยมตั้งใจออกเดินทาง เช้าวันที่ 4 ต.ค 2555
    และกลับเย็นนั้น (เกรงเรื่องพายุเข้าด้วยค่ะ) จะทั้งนีโดยสารรถประจำทางเข้าสถานี บ ข ส เก่าและต่อรถสองแถว) สาย 20 บิกซี ขออนุญาตเริ่มเรียนคำนวณ กะ ขีด ตัด จีวร ก่อน เพื่อจะกลับมาเย็บที่บ้านก่อนนะคะ
    โดยเตรียมผ้ามัสลิน กว้าง 58 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ขาดแต่จักร และ ไม้เหล้ก 4.5 เมตร) กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ
    ระคุณอย่างยิ่ง
    กราบย

   • ปัญญาวดี พูดว่า:

    กราบนมัสการ
    รบกวนขอเบอร์ที่วัดหรือมือถือด้วยคะเผื่อติดปัญหา
    นมัสการลาคะ

   • ratanawanno พูดว่า:

    ขออภัยตอบช้า
    ดูรายละเอียดได้จาก https://sansook.wordpress.com/contact/

 23. ratanawanno พูดว่า:

  ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาเป็นต้นไป พระอาจารย์หัสคม จะตัดสังฆาฏิ 5 ผืนเพื่อถวายงานบวชที่ ชลบุรี และผ้าจีวรอีก 1 ไตร ถวายกฐินวัดสันติวงษาราม Birmingham ประเทศอังกฤษ
  หากท่านสนใจ ขอเชิญเข้าเรียนกับท่านได้ และกรุณาติดต่อผ่านหน้านี้

 24. ขนิษฐา พูดว่า:

  นมัสการพระคุณเจ้า
  ดิฉันขอรบกวนสอบถามเรื่องผ้านะคะ
  ดิฉันกำลังหาผ้าป่านแก้ว ไปถวายสงฆ์วัดป่า ซึ่งท่านจะนำไปตัดเย็บเอง..อยากทราบว่า ผ้าป่านแก้วนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ (ได้ชื่อผ้ามาว่าผ้าป่านแก้ว แต่ไม่ใช้ผ้าป่านอินเดียตราเหรียญทอง)
  หาจาก net มาแล้วแต่ไม่ค่อยพบ จะซื้อยกพับน่ะค่ะ
  อนุโมทนาเจ้าค่ะ
  thata2807@hotmail.com

  • ratanawanno พูดว่า:

   ติดต่อคุณวิโรจน์ 0864302438 จะมีป่านสวิส เข้าใจว่าจะเป็นป่านแก้วสวิส
   หากไม่มีติดต่อ
   ร้านรุ่งอาภรณ์
   26/3 โพศรี
   หมากแข้ง
   เมืองอุดร
   โทร 042 222 039
   หรือ 042 242 591

 25. ratanawanno พูดว่า:

  พระอาจารย์หัสคม วัดป่าไทยเจริญ บุรีรัมย์ จะย้อมผ้า ในวันที่ 22 พฤษจิกายน 2555 ท่านที่สนใจจะเข้าศึกษาการย้อมจากผู้ชำนาญการ ติดต่อได้ทางหน้านี้

 26. พระโกสโล พูดว่า:

  นมัสการพระอาจารย์ ผมขอโปรแกรมคำนวณขนาดการตัดผ้ากระผม

 27. พระโกสโล พูดว่า:

  ครับ

  • พระโกสโล พูดว่า:

   ก็เป็นเช่นเดียวที่แสดงคำนวณ
   หน้า8ของการหดผ้าว่า ด้านยาว 300ซม. ด้านกว้าง 210ซม. แต่หลังเขียนว่า (300×210)
   ก็เปอร์เซ็นด้านยาว2 เปอร์เซ็นด้านกว้าง4 แต่คำนวณเปลียนเปอร์เซ็น ครับ
   ส่วนมากไม่ได้เจออะไรอีกที่ผิด

   • ratanawanno พูดว่า:

    ขอบคุณครับ ช่วยแก้ไขปรับปรุง ทดสอบใช้ แล้วช่วยส่งกลับเพื่อเผยแพร่ด้วยครับ

   • พระโกสโล พูดว่า:

    คำถามอีกอันหนึงแลัวก็ผมเสร็จครับ ถ้า:
    นวนผ้าหดในการเย็บของ ….
    PDF Robemaker หน้า 10 คำนวนน่าไช้: 330 x 2 / 100, ไม่ไช่ 300 x 4 / 100
    หน้า 11 คำนวนน่าไช้: 205 x 4 / 100, ไม่ไช่ 205 x 2 / 100 ไช้มััย

    เพือหน้า 9 ว่า ด้านยาวคือ 2 เปอร์เซ็นต์, ด้านกวางคือ 4 เปอร์เซ็นต์ ครับ

    โปรแกรมใช้ได้แต่ออกภนพรรษาผมจะกลับมาอยู่วัดป่าที่ไม่มีคอม แล้วจะใช้หนั่งสือครับ

   • ratanawanno พูดว่า:

    เขียนผิดครับ ที่แก้ไขถูกต้องแล้วครับ ตำรานี้เป็นรายงานส่งอาจารย์สมัยเรียน มีเวลาตรวจทานน้อย จึงมีข้อผิดพลาดเยอะเลยครับ มีเวลาและเครื่องคอมพิวเตอร์ผมใช้งานได้ปกติ จะนั่งตรวจและแก้ไข ใส่ภาพเพิ่มอีกรอบครับ

 28. ratanawanno พูดว่า:

  พระอาจารย์หัสคม วัดป่าไทยเจริญ บุรีรัมย์ จะย้อมผ้าอีกชุดในวันที่ 29 ตุลา 55 เวลาบ่ายโมง ท่านใดสนใจจะเข้าศึกษาการย่อมผ้าจากพระอาจารย์ที่มีความชำนาญ ขอเชิญเข้าศึกษาได้

 29. พระโกสโล พูดว่า:

  รูปภาพของการล้มเย็กระดูกต่อมั้ย

 30. พระโกสโล พูดว่า:

  อาจารย์ผมได้ส่งอีเมลเกื่ยวการแก้ไขกระผม

  • ratanawanno พูดว่า:

   ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีเครื่องที่มีโปรแรมแก้ไขได้ จะแก้ไขครับ

   • พระโกสโล พูดว่า:

    ครับ ส่วนผมเข้าใจผิดก็ถูกแล้ว แต่การตัดขัณฑ์4-6ยังไม่แน่กระผม

   • ratanawanno พูดว่า:

    ลองคำนวณ สบงห้าขัณฑ์ และ เจ็ดขัณฑ์ ขนาด 240×95
    เมื่อแน่ใจแล้ว ลองตัดผ้า ลองเย็บดูเลยครับ บางอย่างอธิบายด้วยตัวหนังสือ ลำบาก
    หากคำนวณได้ถูกต้อง ตัดเย็บสบงได้ จีวรก็ไม่ต่างกันเลยครับ

 31. พระโกสโล พูดว่า:

  ได้ลองแต่ว่าเมือเย็บจีวร ขีดผ้าขัณฑ์ที่4,6 น่าจะ 7ซม 30ซม
  ขัณฑ์ที่6 น่าจะ 30ซม 7ซม เพราะการต่อผ้าที่เสียความยาวไช่มัย หนังสือว่า 6ซม 30ซม, 30ซม 6ซม กระผม

  • ratanawanno พูดว่า:

   ครับ ครงที่เราตัดเพื่อต่อ ควรเพิ่มกุสิให้ใหญ่ชึ้นสักครึ่ง หรือหนึ่งเซ็นต์ ตามความขำนาญในการเย็บ เพื่อว่าเวลาเย็บจะได้เหลือขนาดกุสิเหลือเท่ากับ ของขัณฑ์อื่นๆ

 32. พระโกสโล พูดว่า:

  ตำรานี้ – ไม่มีอะไรผิดเยอะจริงครับ ตำราดีที่สูด อ่านง่ายก็เขียนฉลาดครับ หลายปีอาตมาเย็บญากคำนวนญาก แต่อาตมาเข้าใจดีและขอบคุณอาจารย์รตวณโณกับหัวใจเต็ม

 33. พระโกสโล พูดว่า:

  ไม่ต้องตรวจต่ออาจารย์ ผมใช้หลายช่วโมงแต่ผมเผยทุกข้อผิดพลาดแล้ว ผมจะส่งอีเมลเมื่อมีโอกาสครับ สุดยอดเลย!!!

  • ratanawanno พูดว่า:

   ในเว็บยังมีหลายที่ที่หายไปไม่เหมือนในหนังสือครับ และผมพยายามหาภาพที่อธิบายจุดที่ภาษาเขียนอธิบายได้ไม่เต็มที่ด้วยครับ
   ช่วยกันใช้ ช่วยกันตรวจครับจะได้มีตำราดีๆ มีผ้าดีๆถวายครูบาอาจารย์เป็นบุญเยอะๆ

 34. พระโกสโล พูดว่า:

  อาจารย์ครับ การเย็บต่อผ้า – เย็บ 2 ชั้นพับเลยก็เย็บต่อผ้า – ทำยังงี้ได้ไหม

  http://midtown.net/dragonwing/col0006.htm

 35. พระโกสโล พูดว่า:

  อาจารย์ ครับ ผมอย่ากได้สงemailเพราะมีคำถามเฉพาะ นะครับ

 36. ประทีป จำปี พูดว่า:

  จำหน่ายผ้าป่านมัสลินนำเข้าจากประเทศอินเดีย. ซึ่งสีที่ผมทำนั้นเปนสีที่ใช้สำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะครับ. สนใจยังไงสามารถติดต่อกลับได้ที่ 0814582078 (ประทีป จำปี),มิกกี้

 37. supat พูดว่า:

  การเย็บสังฆาฏิอยากให้อาจารย์ช่วยถ่ายรูปตอนเย็บประกบตะเข็บผ้าให้ดูหน่อยครับ

 38. ปัญญาวดี ถนัดวณิชย์ พูดว่า:

  นมัสการพระอาจารย์
  หลังจากที่ได้ไปเรียนเย็บจีวรของวัดบีงแสนสุข รุนที่ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 กลับมาก็เริ่มตัดจีวรผืนแรกใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 1ผืน จากนั้นเริ่มเร็วขื้น ประมาณ 1ผืน/อาทิตย์ค่ะ และวันที่ 17/2/2556 จะได้ไปถวายทั้งหมด 9 ผืนและ อังสะ 9 ผืน
  ขอขอบพระคุณ โมทนาสาธุ สำหรับวิชาความรู้เรื่องการตัดเย็บจีวรและได้มีโอกาสไปอาศัยวัดไทยเจริญ และขอขอบพระคุณ อนุโมทนา พระอาจารย์หัสคม สีแสดด้วยค่ะ
  พระอาจารย์ค่ะ โยมขออนุญาติตัดจีวรถวาย 1ผืน(ขอทราบ สูง ยาว ของจีวรของพระอาจารย์ด้วยค่ะ) เพื่อจะได้ดูผลงานของโยมว่าถึกต้องไหมค่ะ โยมต้องขอโทษหากทำอะไรไม่ถูกต้องคะ
  นมัสการลาค่ะ

 39. Pam พูดว่า:

  กราบนมัสการเจ้าค่ะ
  สนใจเรียนการตัดเย็บผ้าไตรจีวร หากจะขอไปศึกษาต้องแจ้งความประสงค์อย่างไร และต้องนำผ้าไปด้วยมั้ยเจ้าค่ะ ใช้เวลาเรียนกี่วัน(ทั้งผ้าสังฆาฏิ, จีวร, สบง, อังสะ)
  ขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณค่ะ

  • ratanawanno พูดว่า:

   ติดต่อ
   พระอาจารย์หัสคม
   วัดป่าไทยเจริญ
   อิสาน
   บุรีรัมย์
   31000

   หากมีพื้นฐานการเย็บจักรบ้างก็ใช้ ใช้เลาประมาณ 2 วัน ในการเรียนคำณวณผ้า และเย็บสบง จะไปเรียนเมื่อไรลองปรึกษากับท่าน
   สิ่งที่ต้องเตรียม
   1.ผ้าฝ้ายขาว หน้าผ้ากว้างสัก 114 ซม โดยประมาณ 6 เมตรเป็นอย่างน้อย
   2.เครื่องเขียน กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด
   3.กรรไกร ตลับเมตร
   4.จักรที่ตัวถนัดเย็บ(หากนำมาได้ จักรที่วัดมีอยู่แต่คุณภาพไม่ค่อยดีนัก ต้องทนสนเข็มเอาหน่อย)
   5.ใจที่อดทน และไฝ่รู้
   6.ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ผ้าห่ม ถุงนอน และอื่นๆ

 40. สุวรรณี คำเสียง พูดว่า:

  กราบมนัสการค่ะ
  ทราบว่าพระอาจารย์จะกลับจากอินเดียอาทิตย์หน้า ตามเมล์ที่พระอาจารย์แนะนำ จะต้องไปเรียนที่วัดอะไรเจ้าคะ วัดป่าไทยเจริญ หรือวัดบืงแสนสุข ถ้าวัดป่าไทยเจริญพระอาจารย์มีแผนที่หรือแนะนำการเดินทางได้มั๋ยค่ะ พยายามหาจากกูเกิ้ลแต่ไม่ได้ข้อมูลเลย อยู่ จ.ชลบุรีเจ้าค่ะ สนใจจะไปเรียนตัดเย็บสบง อังสะ และจีวร อาจจะประมาณศุกร์ เสาร์ อาทิตย์หน้าหลังจากพระอาจารย์กลับจากอินเดียแล้ว
  ขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

  • ratanawanno พูดว่า:

   อาตมาผู้เขียนไม่ได้อยู่สอนเหมือนเมื่อก่อน
   ตอนนี้ผู้สอนคือพระอาจารย์หัสคม
   ติดต่อที่
   วัดป่าไทยเจริญ
   ต. อิสาณ
   อ.เมือง
   จ.บุรีรัมย์
   31000
   ตำแหน่งวัด
   อยู่ห่างตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 5 กม. เข้าทางโรงโม่หิน สมบูรณ์สุข

 41. เฮืองทิพย์-ส่องโสภา พูดว่า:

  ขออนุญาตโฆษณาเจ้าคะ

  ร้านเฮืองทิพย์-ส่องโสภา(นักเรียนตัดเย็บไตรจีวรรุ่นที 5 )

  รับผลิตและจำหน่ายผ้าไตรจีวรมาตรฐานวัดป่า ทุกสี ทุกขนาด
  สบงตัดขาดทุกขัณฑ์ สังฆาฎิสองชั้น รังดุมลูกดุมถูกต้องตามพระวินัยกำหนด
  ละเอียด ประนีต ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญงาน

  สนใจติดต่อสอบถามได้คะ
  โทร 085 3782255
  Email: ht.songsopha@gmail.com

 42. นิมิตร พูดว่า:

  “ร้านเฮืองทิพย์-ส่องโสภา” อยู่ที่ไหนครับ

 43. jibjoy พูดว่า:

  นมัสการค่ะ โยมจะเรียนตัดเย็บจีวร ขอทราบรายละเอียดและเบอร์โทรติดต่อของวัดด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
  jibjoy2012@hotmail.com

 44. Pingback: จีวรทาน | แสนสุขสมบูรณ์

 45. พระสมชาย พูดว่า:

  ผม พระสมชาย ไมมีพี้นฐานในการตัดเย็บจีวร เเละคำนวณผ้าเลย เเต่มีฉันท อยาดเย็บจีวนใช้เองอย่างมากครับ
  พอจะเรียนได้มั้ยครับ เเละเปิดเรียนเวลาไหนบ้างครับ

 46. ย้ง พูดว่า:

  นมัสการครับหลวงพี่
  ในกรุงเทพฯ มีวัดไหนสอนการเย็บจีวรบ้างครับ สนใจอยากทำถวายพระ แต่หาคนสอนไม่ได้ ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  • ratanawanno พูดว่า:

   ในกรุงเทพไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้าง เคยมีกลุ่มที่เคยเรียนไปรวมตัวกันตัดเย็บย่าม แต่ยังไม่ได้ยินว่าตัดเย็บจีวร

   • ย้ง พูดว่า:

    กราบขอพระคุณหลวงพี่มากนะครับ จะพยายามหาที่เรียนในกรุงเทพให้ได้ก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆ คงจะไปเรียนกับทางวัดนะครับ

 47. ยุ่น พูดว่า:

  นมัสการครับ ถ้าผมสนใจอยากเข้าไปดูหน้างาน ของทางวัดไม่ทราบว่า พระคุณท่านมีเบอร์โทรติดทางวัด รึไม่ ครับ

 48. นิมิตร พูดว่า:

  ผมอยากขอทราบรายละเอียดและเบอร์โทรติดต่อของวัดด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

 49. Ploynaphat พูดว่า:

  ที่ร้านจำหน่ายผ้าสำหรับตัดเย็บจีวรค่ะ เนื่อผ้าคุณภาพดี ราคาไม่แพง
  ร้าน บุญเจริญศิริ
  เจริญนคร 40 คลองสาน กทม.
  http://www.boonchareon.com
  ติดต่อ 095-958-2088 อร

 50. จำหน่ายและรับสั่งตัดไตรจีวร พูดว่า:

  ทางร้านเรามีการจัดจำหน่ายผ้าไตรจีวร ไตรอาศัย ไตรครอง ด้วยผ้ามัสลิน…ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ เราจำหน่ายราคาส่ง ซื่อเยอะสามารถลดได้อีก รับประกันคุณภาพ ติดต่อได้ที่ 087-3717154

 51. พระนุ พูดว่า:

  ขอโปรแกรมคำนวนผ้าหน่อยครัพผม smart_ubon@hotmail.co.th

 52. นายศรชัย กิตติคุณ ครับ พูดว่า:

  นิมนต์พระอาจารย์ครับ อยากจะทราบว่าพอจะมีโปรแกรมคำนวณ สำหรับจีวร 5 ขัณฑ์รึป่าวครับ ผมมีผ้าอย่างดีครับ อยากจะทำจีวร 5 ขัณฑ์ครับ kittikhun_song@hotmail.com

  • นายศรชัย กิตติคุณ ครับ พูดว่า:

   หรือหากกระผมอยากได้ความรู้จะสามารถไปเรียนกับหลวงพี่ได้ไหมครับ ไม่ทราบหลวงพี่สามารถให้เบอร์ติดต่อกลับผมได้ไหมครับ

   • ratanawanno พูดว่า:

    เห็นว่าจีวร 5 ขัณฑ์ไม่ค่อยจะนิยมใช้นักเลยไม่ได้ทำเอาไว้ โปรแกรมเป็น spreadsheet สามารถปรับได้
    ช่วงนี้อาตมาไม่สะดวกเรื่องการสอนตัดเย็บ หากมีข้อสงสัยยินดีตอบทางเมล ratanawanno@gmail.com

 53. อรทัย หอมหวล พูดว่า:

  กราบนมัสการพระคุณเจ้า ดิฉันมีความประสงค์อยากได้โปรแกรมคำนวณตัดเย็บผ้าไตรจีวร เเต่ไม่สามารถดาว์นโหลดได้จากลิงค์ ขอความกรุณาท่านเมตตาส่งโปรแกรมให้ทาง E-Mail : nuengnook1010@gmail.com

  กราบขอบพระคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s